loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

DANH MỤC TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – PHẦN 1


STT

Tên TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  - PHẦN 1
Tải về

1
Tiểu luận tư tưởng HCM: Tìm hiểu quá trình vận dụng sáng tạo nguyên lý thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của đảng và nhà nước ta thông qua công tác  giáo dục tư tưởng trong thời kỳ đổi mới2
Tiểu luận tư tưởng HCM: Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần tư tưởng hồ chí minh  thực tiễn và kinh nghiệm3
Tiểu luận tư tưởng HCM: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.4
Tiểu luận tư tưởng HCM: Qua tiếp thu chuyên đề năm 2014 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đồng chí nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyên đề trên như thế nào?5
Tiểu luận tư tưởng HCM:Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.6
Tiểu luận tư tưởng HCM: Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh7
Tiểu luận tư tưởng HCM:Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”8
Tiểu luận tư tưởng HCM:Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các  truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.9
Tiểu luận tư tưởng HCM: Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng lên ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới là đòi hỏi có ý nghĩa sống còn đối với đảng và nhân dân ta.10
Tiểu luận tư tưởng HCM:Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

Danh mục Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh - Phần1
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top