loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đề cương 4(Hay thi vào những câu này)

Xem đề cương 1- Đề cương tổng hợp

Xem đề cương 2 – 20 câu cơ bản

Xem đề cương 3 - Theo từng bàiXem đề cương 4 – Bản cơ bản nhất, hay thi

Gồm các câu hỏi, có đáp án chi tiết dành cho thi hết học phần môn Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc làm bài thu hoạch hết học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đối tượng áp dụng: Học viên các lớp Sơ – Trung – Cao cấp lí luận chính trị. Học viên cao học. Sinh viên đại học. Thí sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh nghiên cứu hoạc tập viết báo cáo thu hoạch tư tưởng HCM, ôn thi môn tư tưởng HCM, viết Tiểu luận môn Tư ưởng HCM


Câu 1: Phân tích khái niệm và hệ thống tư tưởng HCM theo quan điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

Câu 2: Phân tích nguồn gốc (thực tiễn, lý luận, phẩm chất cá nhân) hình thành và phát triển tư tưởng HCM?

Câu 3: Vì sao HCM lựa chọn giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản?

Câu 4: Nêu các quan điểm của HCM về GPDT thuộc địa? Phân tích luận điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa cần tiến hành chủ động sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc.

Câu 5: Nêu những quan điểm của HCM về đại đoàn kết dân tộc? Phân tích quan điểm : Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân? Vận dụng cảu Đảng trong vấn đề này như thế nào?

Câu 6: Nêu những quan điểm của HCM về nhà nước kiểu mới ở VN? Phân tích quan điểm của HCM về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân? Vận dụng của Đảng để xây dựng nhà nước ta hiện nay.

Câu 7: Nêu những quan điểm của HCM về nhà nước kiểu mới ở VN? Phân tích quan điểm của HCM về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân?

Câu 8: Nêu các quan điểm của HCM về ĐCS VN ?Phân tích quan điểm : ĐCS VN là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc VN.

Câu 9: Nêu các phẩm chất đạo đức cách mạng theo tư tưởng HCM? Phân tích phẩm chất: trung với nước, hiếu với dân? Liên hệ với quá trình rèn luyện tu dưỡng của bản thân?

Câu 10: Nêu các phẩm chất đạo đức cách mạng theo tư tưởng HCM? Phân tích phẩm chất: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư? Liên hệ với quá trình rèn luyện tu dưỡng của bản thân?

Câu 11: Trình bày các nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng HCM

Câu 12: Vấn đề học tập và làm theo tấm ngương đạo đức của HCM của sinh viên trong giai đoạn hiện nay​

Câu 13: Làm sáng tỏ quan điểm TTHCM và CN Mác-Lênin kết hợp với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, phong trào yêu nước dẫn đến sự thành lập ĐCSVN vào đầu năm 1930.

Câu 14: Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người VN trong thời đại mới theo TTHCM. Liên hệ bản thân

Câu 15 : Làm rõ những sáng tạo của HCM trong tư tưởng G.phóng dân tộc.

CÂU 16:  Phân tích cơ sở để Hồ Chí Minh lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa XH.

CÂU 17.Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền.

CÂU 18:  Tư tưởng HCM về xây dựng nhà nước trên cơ sở hiến pháp và pháp luật ?


Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đề cương 4(Hay thi vào những câu này)
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top