loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

BÀI THU HOẠCH

Hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh năm 2014 vi chuyên đ: “Hc tp và làm theo tm gương đo đc H Chí Minh v nêu cao tinh thn trách nhim, chng ch nghĩa cá nhân, nói đi đôi vi làm”

 1. Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, nhận thức của bản thân về chuyên đề như sau:

a. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm.

* Về tinh thần trách nhiệm và sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình.

Tinh thần trách nhiệm khác với ý thức trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm là kết quả nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của con người, từ đó chi phối hành động tích cực, tự giác của con người. Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Người đã chỉ rõ: Đạo đức công dân là tuân theo pháp luật nhà nước; tuân theo kỷ luật lao động; giữ gìn trật tự


Tiểu luận tư tưởng HCM: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top