loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

Hiện nay, đất nước ta đang “Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước,tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa” (NQ -TW Ñaûng  KhoùaIX), cuøng vôùi sự kiện trên,hệ thống giáo dục nói chung , từng baäc học nói riêng, ra sức phấn đấu thực hiện có hiệu quả vieäc đổi mới chương trình sách giáo khoa , đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục theo chủ trưông của Đảng và Nhà nước, nhằm mục đích nâng cao trình độ hiểu biết của học sinh về mọi mặt, đáp ứng “ mục  tiêu giáo  dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện” (Luaät -GD). . Xác  định  được  nhiệm  vụ  trên, Bộ môn giáo dục công dân, ở  trường  trung học  cơ  sở  có  một  vị  trí vai trò quan trọng trong vieäc goùp phaàn tröïc tieáp ñaøo taïo nhaân caùch  con ngöôøi,  coù ñöôïc phaåm chaát ñaïo ñöùc  caàn thieát, trong giaûng daïy laøm theá naøo taïo cho ñöôïc söï höùng thuù hoïc taäp boä moân,huy ñoïâng söï tham gia tích cöïccuûa HS , töø ñoù môùi nâng cao chất lượng bộ mon GDCD baäc THCS.SKKN GDCD lớp 9: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn gdcd bậc thcs
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top