loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: THEME 1: PHONETICS

  1. THEORY
C. STRESS

  • TWO-SYLLABLE WORDS


1. Đa số các động từ 2 âm tiết , trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

             for’get   ,   re’lax          Ngoại lệ  :  ‘enter  ,  ‘happen  ,  ‘open  , ‘listen

2. Đa số danh từ và tính từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm rơi vào âm tiết thứ nhất : 

 ‘butcher  ,  ‘standard  ,  ‘porter   ( trừ    mis’take  ,   ma’chine )

 3 ) Trọng âm của từ chỉ số đếm

              thir’teen, four’teen

              ‘thirty,   ‘forty,   ‘fifty

 4 ) Hầu hết danh từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

              ‘raincoat   ,   ‘airport   ,   ‘tea-cup

 5 ) Tính từ ghép có từ đàu là tính từ hoặc trạng từ ® trọng âm rơi vào âm thứ 2 tận cùng là  ed

             bad-’tempered   ‘   short-’sighted

 6 ) Các trạng từ + động từ ghép: trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

              adv : up’stairs

              verb :  ill’-treat

7) Đa số  tính từ, giới từ, và trạng từ có âm tiết thứ 1 là  “A” thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

            a’gain, a’live, a’fraid, a’sleep, a’bove, a’lone, apart,

  • THREE – SYLLABLE   WORDS OR MORE THAN THREE-SYLLABLE ONES
 1. Những từ tận cùng bằng các đuôi sau có trọng âm chính rơi vào âm tiết ngay trước âm tiết chứa đuôi đó

    a )  -TION                            pro’tection

                                                 appli’cation

    b )  -SION                           de’cision

                                                permission       trừ  ‘television

    c )  -IC , -ICAL  :                ar’tistic   e’lectric    ‘musical     scien’tific      po’litical

                                                  ngoại lệ :                  a’rithmetic :  số học               ‘politics

    d )   -ITY  :                          a’bility  ,     ac’tivity    ,         possi’bility

    e )   – IAL , -IALLY :           artificially ,  official,  es’sential, social

    f )    -ITIVE  :                       com’petitive     ,      ‘sensitive

    g )   -LOGY  :                      tech’nology      ,      e’cology    ,    physi’ology

    h )   -GRAPHY  :                 ge’ography 

 2 . Những từ có đuôi là  ATE  và  ARY  thì tròng âm chính rơi vào âm tiết  thứ cách nó 2 âm

   a )  ATE  :                             con’siderate     ,     com’municate

                                                 ‘illustrate         ,     ‘fortunate

   b )  ARY  :                             ‘january           ,     ‘literary 

                                                 ‘necessary       ,     ‘dictionary

          Trừ:  docu’mentary  ,  supple’mentary ,  ele’mentary  ,  ex’traodinary

 3. Những từ có đuôi là những từ sau thì trọng âm rơi vào chính nó

   a )   EE   :                  refu’gee,  nomi’nee         ( trừ   com’mittee, ‘coffee )

   b )   EER :                 pio’neer,   mountai’neer   ,   engi’neer 

   c )   ESE :     Vietna’mese   ,   Portu’gese   ,   Chi’nese

   d )   AIRE :               million’naire ,     question’naire

   e )    IQUE :              tech’nique,   u’nique,   an’tique

   f )   ESQUE :             pictu’resque


Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: THEME 1: PHONETICS (1C)
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top