loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: THEME 1: PHONETICS – TENSES (TO BE GOING TO)

 I. PRESENT TENSES

  1. TO BE GOING TO
Be going to.

a. Form.

Examples: (+) I am going to spend my summer holiday with my family in Paris.

                             (-) She is not going to be a doctor.

                             (?) Are you going to apply for the job? Yes, I am./ No, I’m not.

+) S + is/am/are + going to + V(without “to”)

(-) S + is/am/are + not + going to + V(without “to”)

(?) Is/Am/Are + S + going to + V(without “to”)?

b. Use:

Diễn tả:

- Hành động sắp và sẽ xảy ra trong tương lai gần dựa vào dấu hiệu của hiện tại.

                 Eg: Look at the black clouds in the sky. It‘s going to rain.

- Hành động tương lai có dự định trước:

Eg.  I am going to sell my house next week.3. THE FUTURE CONTINUOUS TENSE

a Form: 

 (+) S   +    will  + be      + V-ing

      (-) S   +    will  not (won’t)     +  be +V-ing

      (?) Will + S   +    be       + V-ing?

(I và We có thể dùng với “shall”; will not = won’t, shall not = shan’t)

b. Usage:

+ Diễn tả hành động đang tiến hành tại một thời điểm ở tương lai.

Eg: At 10 o’clock tomorrow morning he will be working at his office

       I will be watching TV at 9 o’clock tonight

+ Diễn tả hành động đang xảy ra ở tương lai thì có hành động khác xen vào( hành động đang xảy ra dùng Future continuous, hành động xen vào dùng ở Present Simple)

Eg: I will be studying when you return this evening

      They will be travelling in Italy by the time you arrive here.

+ Dùng Will you be + V-ing? để hỏi về dự định của một người khi ta cần điều gì hoặc cần người đó làm điều gì.

Eg: A: Will you be using your motorbike this evening?

      B: No, you can take it.

      A: Will you be passing the post office when you go out?

      B: Yes, why?


Đề cương ôn thi THPT Quốc gia Tiếng Anh: THEME 1: PHONETICS – TENSES (TO BE GOING TO)
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top