loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918) Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Những biến đổi về kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX.
- Nguyên nhân dẫn tới những biến đổi trong nền kinh tế , xã hội Việt Nam là do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
2. Tư tưởng: Giáo dục học sinh

- Hiểu được bản chất bóc lột của chủ nghĩa thực dân.
- Lòng căm thù giặc Pháp xâm lược.
3. Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh:
- Kỹ năng phân tích so sánh tình hình hình kinh tế, xã hội Việt Nam trước và sau cuộc khai thác.
II. Thiết bị - tài liệu:
- Tranh ảnh liên quan.
III. Tiến trình dạy và học:
1. Kiểm tra: Trình bày hai giai đoạn của phong trào Cần vương? Ys nghĩa của khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng lãnh đạo?
2. Giới thiệu bài mới:
Hoạt động chung Kiến thức cơ bản cần nắm Bổ sung - NC
Hoạt động 1: CN

- Giới thiệu chung


Hoạt động 2: Tổ

* Những biến đổi về cơ cấu kinh tế của Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần 1?
- Nông nghiệp?

- Công thương nghiệp?

- Giao thông VT?* Những biến đổi về cơ cấu xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần 1?

- Giai cấp cũ:
+ Địa chủ? Thái độ cách mạng?
+ Nông dân? Thái độ cách mạng?- Giai cấp mới:
+ Công nhân? Thái độ cách mạng?


+ Tư sản? Thái độ cách mạng?+ Tiểu tư sản? Thái độ cách mạng?
I. Những chuyển biến về kinh tế
- Năm 1897, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta (1897 - 1914).
Cuộc khai thác đã làm cho cơ cấu kinh tế Việt Nam thay đổi:
1. Về nông nghiêp:
- Pháp ép triều đình "nhượng" quyền "khai khẩn đất hoang" cho phía Pháp.
- Ruộng đất công và nông dân lưu tán đều trở thành đồn điền của các địa chủ Pháp.
2. Công nghiệp và thương nghiệp:
- Pháp tập trung vào ngành khai thác mỏ (than, thiếc, kẽm, ...) và công nghiệp phục vụ đời sống (điện, nước, bưu điện, ...) lần lượt ra đời.
- Pháp chiếm độc quyền thương nghiệp
3. Giao thông vận tải:
- Hệ thống đường sắt, bộ, cầu cảng, ... được xây dựng để phục vụ chương trình khai thác thuộc địa và mục đích quân sự
4. Kết luận:
- QHSX TBCN du nhập tồn tại cùng hình thức bóc lột phong kiến.
- Là cơ sở dẫn đến sự biến đổi về cơ cấu xã hội.
II. Những chuyển biến về xã hội.
 - Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam phân hóa sâu sắc. Giai cấp cũ tiếp tục tồn tại, giai cấp mới hình thành và phát triển:
1. Giai cấp địa chủ phong kiến:
- Giai cấp này phân hóa thành hai bộ phận: Một bộ phận nhỏ (chủ yếu ở Nam Kỳ) rất giàu có - quyền lợi gắn chặt với Pháp. Bộ phận vừa và nhỏ bị vừa bị địa chủ lớn vừa bị Pháp chèn ép, nên họ có tinh thần chống Pháp.
2. Giai cấp nông dân:
- Là đối tượng bóc lột chính của thực dân, phong kiến. Nông dân bị phân hóa, phần lớn bị bần cùng. Họ là lực lượng tích cực trong cuộc đấu tranh chống thực dân và phong kiến.
3. Giai cấp công  nhân: (new)
- Họ là những nông dân bị mất ruộng đất, bán sức lao động trong các hầm mỏ, đồn điền, công trường
- Số lượng công nhân ngày càng đông, sống tập trung. Năm 1914 có khỏng 10 vạn công nhân chuyên nghiệp.
- Phong trào công nhân giai đoạn này còn mang tính tự phát.
4. Tầng lớp tư sản:
- Những người làm đại lý cho Pháp, thầu khoán, hiệu buôn, ... dần dần trở thành tầng lớp tư sản.
- Tư sản Việt Nam giai đoạn này chưa có vai trò gì.
5. Tầng lớp tiểu tư sản:
- Là tầng lớp tiểu thương, tiểu chủ, học sinh, sinh viên, giáo viên, công chức, ...
- Đây là tầng lớp hăng hái tham gia cách mạng và sớm tiếp xúc tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài vào.
Kết luận:
* Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp trong xã hội Việt Nam trở nên gay gắt hơn.
* Sự xuất hiện các giai cấp mới chính là những nhân tố mới trong phong trào giải phóng dân tộc  
Viên toàn quyền Du - mer.

Hệ thống đường sắt xuyên Việt đầu tiên.Sự thay đổi về cơ cấu kinh tế là cơ sở thay đổi xã hội.Đại địa chủ đồng thời là tay sai.

Một số hình ảnh về các giai cấp trong xã hội Việt Nam đương thời

3. Củng cố:
Thời gian - Nội dung
Trước cuộc khai thác
Trong cuộc khai thác

Cơ cấu kinh tếCơ cấu xã hội4. Bài tập: SGKXEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top