loading...

XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH
– Trước tiên các bạn cần vào đây để download thư viện này về làm việc

Ghi dữ liệu vào file excel – Export excel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
//luu cac thong tin vao file excel
require_once 'PHPExcel/PHPExcel.php';
$objPHPExcel new PHPExcel();
 
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0)
->setCellValue('A1''Tên')
->setCellValue('B1''Email')
->setCellValue('C1''Số điện thoại');
 
$lists array(
array(
'name' => 'Nobita',
'email' => 'nobitacnt@gmail.com',
'phone' => '0123.456.789',
),
array(
'name' => 'Xuka',
'email' => 'xuka@gmail.com',
'phone' => '0222.333.444',
),
array(
'name' => 'Chaien',
'email' => 'chaien@gmail.com',
'phone' => '0111.333.444',
),
);
 
//set gia tri cho cac cot du lieu
$i = 2;
foreach ($lists as $row)
{
$objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0)
->setCellValue('A'.$i$row['name'])
->setCellValue('B'.$i$row['email'])
->setCellValue('C'.$i$row['phone']);
$i++;
}
//ghi du lieu vao file,định dạng file excel 2007
$objWriter = PHPExcel_IOFactory::createWriter($objPHPExcel'Excel2007');
$full_path 'data.xlsx';//duong dan file
$objWriter->save($full_path);
– Với đoạn code trên các bạn cần chú ý tới phương thức setCellValue nó cho phép chúng ta gắn dữ liệu vào các cột tương ứng,tham số đầu là vị trí cột,tham số 2 là dữ liệu
Sau khi chạy file này chúng ta sẽ tạo file data.xlsx như sau:
export excel
export excel

Đọc và hiển thị dữ liệu từ file excel

– Trong ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng luôn file data.xlsx đã tạo ở trên nhé,ở đây mình sẽ tạo file read.php với nội dung sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
<?php
require_once 'PHPExcel/PHPExcel.php';
 
$filename 'data.xlsx';
$inputFileType = PHPExcel_IOFactory::identify($filename);
$objReader = PHPExcel_IOFactory::createReader($inputFileType);
 
$objReader->setReadDataOnly(true);
 
/**  Load $inputFileName to a PHPExcel Object  **/
$objPHPExcel $objReader->load("$filename");
 
$total_sheets=$objPHPExcel->getSheetCount();
 
$allSheetName=$objPHPExcel->getSheetNames();
$objWorksheet  $objPHPExcel->setActiveSheetIndex(0);
$highestRow    $objWorksheet->getHighestRow();
$highestColumn $objWorksheet->getHighestColumn();
$highestColumnIndex = PHPExcel_Cell::columnIndexFromString($highestColumn);
$arraydata array();
for ($row = 2; $row <= $highestRow;++$row)
{
    for ($col = 0; $col <$highestColumnIndex;++$col)
    {
        $value=$objWorksheet->getCellByColumnAndRow($col$row)->getValue();
        $arraydata[$row-2][$col]=$value;
    }
}
 
echo '<pre>';
print_r($arraydata);
echo '</pre>';
Và khi chạy file này sẽ cho kết quả như sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Array
(
    [0] => Array
        (
            [0] => Nobita
            [1] => nobitacnt@gmail.com
            [2] => 0123.456.789
        )
 
    [1] => Array
        (
            [0] => Xuka
            [1] => xuka@gmail.com
            [2] => 0222.333.444
        )
 
    [2] => Array
        (
            [0] => Chaien
            [1] => chaien@gmail.com
            [2] => 0111.333.444
        )
 
)
Tổng kết: Qua bài này mình đã giới thiệu cho các bạn cách làm việc đọc ghi dữ liệu với file excel sử dụng thư viện PHPExcel 1 cách đơn giản,để tìm hiểu thêm về các phương thức khác các bạn có thể truy cập https://phpexcel.codeplex.com/ nhé,các bạn có thể tải code demo trong bài viết này tại đây,chúc các bạn áp dụng tốt với dự án của mình
Tải mã nguồn bài viết:

http://www.mediafire.com/download/8ot9v2d9a1umyu0/export_excel_PHPExcel.rar
Chào mừng bạn đến với
Sáng kiến kinh nghiệm hay
XEM THỐNG KÊ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CÁC TỈNH

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top