loading...

Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785
Làm một form cập nhật trong VB.Net, sử dụng Lưới Listview, dùng CSDL Access


 1. Dim str_cn As String
 2.         Dim strSql As String
 3.         Try
 4.             ' khoi tao doi tuong OleDbConnection
 5.             str_cn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & System.Windows.Forms.Application.StartupPath() & " \qlGiaoVien.mdb "
 6.             Dim Con_nn As New OleDbConnection(str_cn)
 7.  
 8.             ' Khai bao va khoi tao doi tuong OleDbCommand
 9.             strSql = " select * from tbKhoa "
 10.             Dim cmdC As OleDbCommand = New OleDbCommand(strSql, Con_nn)
 11.             Con_nn.Open()
 12.         Catch ex As Exception
 13.             MsgBox(ex.Message)
 14.         End Try
 15.  
Với đoạn code như trên mà không kết nối với dữ liệu được thì có lẽ bạn chưa chép tập tin glGiaoVien.mdb vào thư mục bin\debug của project.
Lưu ý: Application.StartupPath sẽ trả lại chuỗi đường dẫn đến thư mục bin\debug

 1.  
 2. Dim str_cn As String
 3. Dim strSql As String
 4. Try
 5.     ' khoi tao doi tuong OleDbConnection
 6.     str_cn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & System.Windows.Forms.Application.StartupPath() & " \qlGiaoVien.mdb "
 7.     Dim Con_nn As New OleDbConnection(str_cn)
 8.  
 9.     Con_nn.Open() 'Dòng này phải có trước OleDBCommand và / hoặc OleDbDataAdapter
 10.  
 11.     ' Khai bao va khoi tao doi tuong OleDbCommand
 12.     strSql = " select * from tbKhoa "
 13.     Dim daC As OleDbDataAdapter = New OleDbDataAdapter(strSql, Con_nn)
 14.     Dim dtC As New DataTable
 15.     daC.Fill(dtC)
 16. Catch ex As Exception
 17.     MsgBox(ex.Message)
 18. End Try
 19. biết gán cho combobox thì sẽ biết đối với listbox 
  1.  
  2. Sub FillListBox(ByVal lst as ListBox,ByVal sql as String, ByVal s1 as String, ByVal s2 as String)
  3.    Dim ds as DataSet=new DataSet()
  4.    Dim da as SqlDataAdapter=new SQLDataAdapter(sql,con)
  5.    da.Fill(ds)
  6.    lst.DataSource=ds.Table(0)
  7.    lst.DisplayMember=s1
  8.    lst.ValueMember=s2
  9. End Sub
    ---------------
  1.  
  2. Sub connect()
  3.      Try
  4.           'vô http://connectionstrings.com tham khảo thêm
  5.           con=New SqlConnection("Data Source=trang;Initial Catalog=Center_Library;Integrated Security=True")
  6.           con.Open()
  7.      Catch ex as SqlException
  8.           Messagebox.Show("Không kết nối đc","Thông báo",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error)  
  9.      End Try
  10. End Sub

  1. On Error GoTo ErrTrap
  2.         myAccessConnection = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
  3.             "Data Source=" & Application.StartupPath & "\CSDL\Data.mdb" & ";Persist Security Info=False ;Jet OLEDB:Database Password=nguyenngocbaotran")
  4.         myAccessConnection.Open()
  5.         dbCmd.Connection = myAccessConnection
  6.         dbReader = dbCmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleResult)
  7.         b = False
  8.         Do While (dbReader.Read())
  9.             On Error Resume Next ' Các số từ 0 đến 6 tương ứng với các trường dữ liệu trong DataBase
  10.             LName.Items.Add(dbReader.GetString(0))
  11.             LMota.Items.Add(dbReader.GetString(1))
  12.             LKey.Items.Add(dbReader.GetString(2))
  13.             LWind.Items.Add(dbReader.GetString(3))
  14.             LKieu.Items.Add(dbReader.GetString(4))
  15.             LValue.Items.Add(dbReader.GetString(5))
  16.             LNote.Items.Add(dbReader.GetString(6))
  17.         Loop
  18.  

   Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC tentinh gửi 8785

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi


Subscribe to: Posts (Atom)

 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY - Sangkienkinhnghiemhay.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top